top of page

 

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА КЕМПЕР БУС ОТ VANTASTIC TRIPS
 

1. Общи разпоредби.


В случай на несъответствие между Общите условия и клаузите на подписания индивидуален договор за наем, предимство се дава на последните.Правната връзка между страните се разглежда в съответствие с българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на Договора, ще бъдат решавани от страните посредством разбирателство и взаимни компромиси, а в случай на невъзможност - от компетентния Български съд.
 

2. Сключване на договор.


2.1. Договорът се счита за сключен, когато е подписан, при условие, че са платени изискваният депозит, дължимата цена за наем и стойността на избрания от НАЕМАТЕЛЯ пакет с оборудване, съгласно индивидуалния договор.

След като НАЕМОДАТЕЛЯт потвърди успешната резервация, тя става непроменима. Промени в съществуващата резервация могат да се направят само след изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ и при наличие на свободен автомобил за съответния период.

2.2. В рамките на 24 часа след успешната резервация НАЕМАТЕЛЯт трябва да сключи Договор за наем за избрания автомобил за заявения период и да заплати авансово 50% от общата наемна цена за периода на наема.

2.3. Не по-късно от 14 дни преди началото на наемния период трябва да бъдат платени и представени:

 • цялата сума за наема за договорения период на ползване на кемпер;

 • копие от шофьорската книжка и талона;

 • копие от личната карта или международния паспорт (за държави извън ЕС със срок на валидност не по-малко от 6 месеца от датата на връщане).

2.4. Наемната цена трябва да бъде заплатена в брой или по банков път на следната банкова сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ:

Вантастик Трипс ООД
Име на банка: Алианц Банк България
IBAN: BG69BUIN95611000716160
BIC: BUINBGSF

3. Анулиране на резервация.

НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да анулира резервацията при следните условия:

 • Ако в рамките на 24 часа от направената резервация не се сключи Договор за наем и не се заплати изискваната авансова сума.

 • Ако свидетелството за правоуправление, контролният талон за управление на МПС, личната карта или международният паспорт на водача изтичат преди 2 месеца от крайната дата на наемния срок.

 • Ако срокът за плащане на пълната наемна цена и/или гаранционния депозит не е спазен.

 • Ако лицето, направило резервацията, предостави грешни или неточни данни.

 • Във всички горепосочени случаи, ако НАЕМАТЕЛЯ е внесъл плащания, те НЕ се възстановяват.

 

4. Отказ от резервация.

4.1. Ако НАЕМАТЕЛЯТ направи отказ до 31 дни преди датата на резервацията, НАЕМОДАТЕЛЯТ възстановява 100% от платената авансова сума.

4.2. Ако НАЕМАТЕЛЯТ направи отказ от 30 до 14 дни преди датата на резервацията, НАЕМОДАТЕЛЯТ възстановява 50% от платената авансова сума.

4.3. Ако НАЕМАТЕЛЯ направи отказ от 14 до 7 дни преди датата на резервацията, НАЕМОДАТЕЛЯТ възстановява 35% от пълната сума на наемния период.

4.4. Ако НАЕМАТЕЛЯТ направи отказ под 7 дни преди датата на резервацията, НАЕМОДАТЕЛЯТ не възстановява платената сума за целия наемен период.

 

5. Изисквания към водачите на МПС:

5.1. Трябва да са на възраст между 21 години и 65 години.

5.2. Трябва да притежават шофьорска книжка категория В.

5.3. Трябва да имат поне две години стаж като активен шофьор.
 

Забележка: Шофьор, с наложени медицински или законови ограничения за
шофиране, задължително информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

 

6. Предаване и връщане на наетото МПС.

6.1. Наетото МПС трябва да бъде предадено и върнато уговорения времеви диапазон между 09:00 ч. и 18:00 ч.

6.2. При предаването на наетото МПС, трябва да бъдат представени оригиналите на личната карта (документ за самоличност) и свидетелството за правоуправление.

6.3. НАЕМАТЕЛЯТ гарантира, че само лицата, които са вписани в договора като допълнителни шофьори в момента на сключването му, ще управляват наетото МПС и че те отговарят на изискванията за правоспособност, посочени в настоящите Общи условия.

6.4. За да се осъществи предаването на наетото МПС на НАЕМАТЕЛЯ, е необходимо да бъде представено валидно свидетелство за правоуправление на всички заявени шофьори на МПС-а. Ако документите не са представени в разумен срок, НАЕМОДАТЕЛЯТ може да анулира договора с всички имуществени последици, свързани с анулиране на резервацията.

6.5. При предаването на наетото МПС, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да увери, че то е в добро работно състояние и отговаря на условията, посочени в договора, включително наличието на договореното оборудване и консумативи. С подписването на приемо-предавателния протокол, НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че обстоятелствата, свързани със състоянието на наетото МПС и наличието на оборудването, консумативите и нивото на течности, са вярно отразени в протокола. Приемо-предавателният протокол се подписва от двете страни и става неразделна част от договора.

6.6. Наетият кемпер се връща между 9:00 и 18:00 часа на уговорената дата за връщане (деня, в който изтича наемният срок).

6.7. Ако върнете кемпера преди изтичане на наемния срок, няма да получите обратно суми. Вместо това ще получите ваучер за оставащите дни, който може да бъде използван с отстъпка от 30% от наемната цена при следващо наемане на кемпера в рамките на 3 месеца.

6.8. Ако забавите и върнете кемпера след 18:00 часа, ще бъдете задължени да заплатите 50 лв. за всеки започнат часа на забавяне до 20:00 часа на същия ден.
Ако забавите връщането на кемпера след 20:00 часа на уговорената дата за връщане, кемперът трябва да бъде върнат в 9:00 часа на следващия ден с допълнителна такса от 150 лв.
При забавяне за връщане на кемпера след 9:00 часа на деня след уговорената дата за връщане, ще бъдете задължени да заплатите 50 лв. за всеки започнат час след 9:00 часа до момента на връщане на кемпера.

Състоянието на наетия кемпер при връщането му се записва в приемо-предавателния протокол, който се подписва от двете страни и е неразделна част от договора.

 

7. Депозит.

7.1. При получаване на наетото МПС, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да заплати депозит в размер на 1200 лева.

7.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ не е задължен да предаде наетия автомобил, докато не бъде заплатен изискваният депозит.

7.3. Депозитът ще бъде възстановен на НАЕМАТЕЛЯ, ако:

ü  Наетият автомобил е върнат в добро състояние, без повреди и липси както по автомобила, така и по прилежащото оборудване;

ü  Наетият автомобил е зареден с гориво, с почистена тоалетна и всички ключове са налице, без липси по обзавеждането.

7.4. Всички допълнителни разходи, включително разходи за почистване, зареждане с гориво и поправка на повреди, ще бъдат приспаднати от депозита, ако са задължение на НАЕМАТЕЛЯ. В случай на установени повреди и/или липси, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи депозита до оценяването им в разумен срок, след което ще бъде възстановена остатъчната сума от задържания депозит.

7.5. Оценката на повредите и липсите ще бъде направена според ценовата листа на НАЕМОДАТЕЛЯ.
 

8. Допълнителни такси при връщане на кемпер.

 

 • При връщане на наетото МПС могат да бъдат начислени допълнителни такси, както

 • следва:

 • Задължителна, еднократна такса за вътрешно и външно почистване – 100 лв.

 • За непочистена тоалетна касета - 60 лева;


 • При непълен резервоар с гориво се начислява такса от 30 лева + стойността на

 • горивото;

 • Такса за връщане на кемпера в замърсен вид (с петна по дамаските, пода, стените и други повърхности, които изискват почистване или специално третиране) - 150 лева.

 • При спукване на гума на кемпера и несъобщаване на Наемодателя в подходящ срок по време на наемния период, разходите за използване на "Сървиз пакет", който включва компресор с тубичка и пълнител, се поемат от Наемателя - цена 120 лева, плюс цената на гумата.

 

9. Застраховки.

9.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя наетия кемпер с валидни застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско" с пълно покритие, включително асистанс пакет, за територията на България.

9.2. При управление на наетия кемпер в чужбина, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да има предвид приложимите застрахователни покрития в съответната държава, които могат да се различават от покритието в България по отношение на обхвата и покритите рискове. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да се запознае предварително със специфичните застрахователни покрития, както и с местните правила за движение.

9.3. За сигурността и спокойствието на Наемателя по време на пътуването, препоръчваме сключването на следните застраховки:

ü  Застраховка срещу всички рискове.

ü  Застраховка за отказ на резервация.

ü  Медицинска застраховка.
 

10. Поведение в случай на пътен инцидент.

10.1. В случай на инцидент (кражба, пожар и др.), НАЕМАТЕЛЯТ трябва незабавно да информира полицията. Той трябва да остане на мястото на инцидента, докато изпълни своите задължения пред полицията, които включват разясняване на обстоятелствата и помощ в установяването на фактите. Ако липсва официален протокол, съставен от полицията, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да докаже, че това не се дължи на неговото поведение. Възможно най-скоро НАЕМАТЕЛЯТ трябва да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ писмено за възникналата ситуация, представяйки пълната необходима информация и документи, включително имената и адресите на свидетели или участници в инцидента, както и регистрационните номера на възможно участващите превозни средства.

10.2. Всички повреди, нанесени на наетото МПС по време на наемния период и за които НАЕМАТЕЛЯТ не предостави официален протокол за пътен инцидент, издаден от полицията или съответните официални органи в чужбина, са напълно в отговорността на НАЕМАТЕЛЯ.

11. Поведение в случай на повреда.

11.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя телефонен номер за докладване на всякакви възникнали повреди по наетото МПС. НАЕМАТЕЛЯТ трябва незабавно да информира за всяка възникнала повреда, предоставяйки пълната налична информация за случая. Ако НАЕМОДАТЕЛЯТ го изиска, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да посети определен от НАЕМОДАТЕЛЯ сервиз за диагностика или отстраняване на повредата, дори ако има други сервизни услуги, по-близки до наличното местоположение.


12. Отговорности на НАЕМАТЕЛЯ.

12.1. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност за повреди, кражби и други щети, които са в резултат на неизпълнение на задълженията му по договора.

12.2. При наличие на договор с няколко лица, те са солидарно отговорни пред НАЕМОДАТЕЛЯ или трети лица.

12.3. НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички такси, задължения, глоби, фишове, актове и санкции, свързани с нарушенията по време на наемния период.

13. Задължения на НАЕМАТЕЛЯ относно сигурността на наетото МПС.

13.1. Наетото МПС трябва да се управлява и съхранява с грижа, като се следят редовно нивата на гориво, вода, налягането на гумите и други. МПС трябва да се използва съгласно спецификациите и проведения инструктаж, и винаги трябва да бъде заключено, когато е оставено без надзор. При напускане наетото МПС, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да носи ключовете и документите със себе си и да ги пази от достъпа на неоторизирани лица. Трябва да се спазват всички правила за движение и технически изисквания. НАЕМАТЕЛЯТ трябва периодично да проверява годността на наетото МПС за шофиране. Нарушаването на тези задължения може да доведе до ограничаване или анулиране на застраховката на МПС-то. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да съобразява поведението си с размерите на наетото МПС, като всички щети, причинени от неспазване на максималната височина и дължина, са напълно зо негова сметка. В този случай не се предоставя застраховка срещу всички рискове.

13.2. Забранено е транспортирането на горива и запалителни материали с наетото МПС.

13.3. Не е разрешено свързването на устройства с неизяснен произход, които могат да представляват риск от пожар в наетия автомобил, като например инвертори за 220 волта и други уреди, които не са предоставени от НАЕМОДАТЕЛЯ.

13.4. Забранено е кемперът да бъде използван за теглене на други превозни средства или да бъде теглен от друго превозно средство.

13.5. Абсолютно е забранено пушенето на цигари, пури, електронни устройства за пушене, както и употребата на наркотични вещества и субстанции в кемпера. При установяване на нарушение на това правило, клиентът ще бъде таксуван със сума от 1500 лв.

13.6. Пътуванията до други държави са разрешени само след получаване на предварителното писмено съгласие от НАЕМОДАТЕЛЯ.

13.7. НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да се запознае с приложимите правила за движение в съответната държава и да ги спазва.

Резервирайте своя кемпер от Vantastic Trips още днес!

bottom of page